Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.03.2012
Дата публікації 16.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Атомсервіс"
Юридична адреса* 55000 Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, вул Леніна, буд. №23
Керівник* Рєлін Євген Емілійович - Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс". Тел: 0513621553
E-mail* atom@kvant.mk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство „Атомсервіс» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2012 року о 10 годині у місці розміщення ПрАТ „Атомсервіс” (у приміщенні ВАТ Банку БІГ „Енергія”, праве крило) за адресою: вул. Енергобудівників 5, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. Реєстрація учасників починається з 09 15 до 09 50 за тією ж адресою.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 16.04.2012р.
Порядок денний:
1. Про вибори голови та членів лічильної комісії.
2. Про вибори голови та секретаря зборів.
3. Звіт ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження фінансової звітності ПрАТ „Атомсервіс” за 2011 р.
5. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніх підприємств за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Про розподіл прибутку, одержаного ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніми підприємствами у 2011 році.
8. Про надання повноважень на здійснення значних правочинів генеральному директору.

Учасники зборів повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до законодавства та документ, що посвідчує особу представника. Ознайомиться з матеріалами, щодо порядку денного, та отримати додаткову інформацію, стосовно питань порядку денного можливо з 9 до 11 години кожного робочого дня починаючи з 20.03.2012р. за адресою: вул. Енергобудівників 5, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. тел. (05136) 5-12-64.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
2010 2011
Усього активів 14756 11468
Основні засоби 1049 1078
Довгострокові фінансові інвестиції 6514 3644
Запаси 49 65
Сумарна дебіторська заборгованість 5429 547
Грошові кошти та їх еквіваленти 1371 5749
Нерозподілений прибуток 13843 10564
Власний капітал 14550 11271
Статутний капітал 512 512
Довгострокові зобов`язання 26 26
Поточні зобов`язання 134 142
Чистий прибуток (збиток) 3279 725
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17070 17070
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 18

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в виданні Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 49 від 16.03.2012.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс" Рєлін Євген Емілійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2012
(дата)