Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.03.2013
Дата публікації 11.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Атомсервіс"
Юридична адреса* 55000 Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, вул Леніна, буд. №23
Керівник* Рєлін Євген Емілійович - Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс". Тел: 0513621553
E-mail* atom@kvant.mk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство „Атомсервіс» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2013 року о 10 годині у місці розміщення ПрАТ „Атомсервіс” (у приміщенні ВАТ Банку БІГ „Енергія”, праве крило) за адресою: вул. Енергобудівників 5, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. Реєстрація учасників починається з 09 15 до 09 50 за тією ж адресою.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 09.04.2013р.
Порядок денний:
1. Про вибори голови та членів лічильної комісії.
2. Про вибори голови та секретаря зборів.
3. Звіт ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження фінансової звітності ПрАТ „Атомсервіс” за 2012 р.
5. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніх підприємств за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Про розподіл прибутку, одержаного ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніми підприємствами у 2012 році.
8. Про надання повноважень на здійснення значних правочинів генеральному директору.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту дочірнього підприємства телевізійних систем „Квант” ПрАТ „Атомсервіс” та затвердження його в новій редакції.
Учасники зборів повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до законодавства та документ, що посвідчує особу представника. Ознайомиться з матеріалами, щодо порядку денного, та отримати додаткову інформацію, стосовно питань порядку денного можливо з 9 до 11 години кожного робочого дня починаючи з 15.03.2013р. за адресою: вул. Енергобудівників 5, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. тел. (05136) 5-12-64.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 20177 14572
Основні засоби 1195 1209
Довгострокові фінансові інвестиції 11887 6514
Запаси 94 49
Сумарна дебіторська заборгованість 5808 5429
Грошові кошти та їх еквіваленти 1193 1371
Нерозподілений прибуток 19915 13835
Власний капітал 20622 14542
Статутний капітал 512 512
Довгострокові зобов`язання 26 26
Поточні зобов`язання 271 142
Чистий прибуток (збиток) 6080 3279
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17070 17070
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 18

ПрАТ „Атомсервіс”.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс" Рєлін Євген Емілійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2013
(дата)