Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.04.2015
Дата публікації 03.03.2015 13:57:04
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Атомсервіс"
Юридична адреса* 55002 Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, вул Леніна, буд. №23
Керівник* Рєлін Євген Емілійович - Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс". Тел: 0513621553
E-mail* atom@kvant.mk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство „Атомсервіс» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2015 року о 10 годині у приміщенні виробничо адміністративного будинку ПрАТ „Атомсервіс” за адресою: вул. Леніна 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. Реєстрація учасників починається з 09 15 до 09 50 за тією ж адресою. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 06.04.2015р. Порядок денний: 1. Про вибори голови та членів лічильної комісії. 2.Про вибори голови та секретаря зборів.3.Звіт ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4.Про затвердження фінансової звітності ПрАТ „Атомсервіс” за 2014р. 5.Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.6.Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніх підприємств за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7.Про розподіл прибутку, одержаного ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніми підприємствами у 2014 році.8.Про надання повноважень на здійснення значних правочинів генеральному директору. 9.Про внесення змін та доповнень до статуту ПрАТ „Атомсервіс” та затвердження його в новій редакції.10.Про внесення змін та доповнень до статуту дочірнього підприємства телевізійних систем „Квант” ПрАТ „Атомсервіс” та затвердження його в новій редакції. 11.Про внесення змін та доповнень до статуту дочірнього підприємства електричних мереж ПрАТ „Атомсервіс” та затвердження його в новій редакції. Учасники зборів повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до законодавства та документ, що посвідчує особу представника. Ознайомиться з матеріалами, щодо порядку денного, та отримати додаткову інформацію, стосовно питань порядку денного можливо з 9 до 11 години кожного робочого дня починаючи з 10.03.2015р. за адресою: вул. Леніна 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. тел. (05136) 2-09-78 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 30984 26140 Основні засоби 4411 1170 Довгострокові фінансові інвестиції 19944 15557 Запаси 47 56 Сумарна дебіторська заборгованість 5254 5520 Грошові кошти та їх еквіваленти 1246 574 Нерозподілений прибуток 30048 25158 Власний капітал 30755 25865 Статутний капітал 512 512 Довгострокові зобов`язання - 26 Поточні зобов`язання 229 262 Чистий прибуток (збиток) 5402 5249 Середньорічна кількість акцій (шт.) 17070 17070 Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 18 Генаральний директор ПрАТ "Атомсервіс"
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс" Рєлін Євген Емілійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2015
(дата)