Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 08.04.2016
Дата публікації 01.03.2016 13:23:36
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Атомсервіс"
Юридична адреса* 55002 Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, вул Леніна, буд. №23
Керівник* Рєлін Євген Емілійович - Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс". Тел: 0513621553
E-mail* atom@kvant.mk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство  „Атомсервіс» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 8 квітня 2016 року о 10 годині у приміщенні виробничо адміністративного будинку ПрАТ „Атомсервіс” за адресою: вул. Леніна 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. Реєстрація учасників починається з 09 15  до  09 50 за тією ж адресою.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом  на 24 годину  04.04.2016р.

Порядок денний:   

  1. Про вибори голови та членів лічильної комісії.
  2. Про вибори голови та секретаря зборів.
  3. Звіт ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Про затвердження фінансової звітності ПрАТ  „Атомсервіс” за 2015 р.
  5. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніх підприємств за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  7. Про розподіл прибутку, одержаного ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніми підприємствами у 2015 році.
  8. Про надання повноважень на здійснення значних правочинів генеральному директору.
  9. Про ліквідацію дочірнього підприємства "Сервіс"  ПрАТ „Атомсервіс” .

Учасники зборів повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до законодавства та документ, що посвідчує особу представника. Ознайомиться з матеріалами, щодо порядку денного, та отримати додаткову інформацію, стосовно питань порядку денного можливо з 9 до 11 години кожного робочого дня  починаючи з 01.03.2016р. за адресою: вул. Леніна 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл.  тел. (05136) 5-54-08.                                                                                                             

Основні  показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

36201

30917

Основні засоби

4136

4411

Довгострокові фінансові інвестиції

24904

19944

Запаси

58

47

Сумарна дебіторська заборгованість

633

5254

Грошові кошти та їх еквіваленти

1614

1246

Нерозподілений прибуток

35209

29981

Власний капітал

35916

30688

Статутний капітал

512

512

Довгострокові зобов`язання

-

-

Поточні  зобов`язання

285

229

Чистий прибуток (збиток)

5484

5402

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17070

17070

Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

20

19

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс" Рєлін Євген Емілійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2016
(дата)