Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 08.04.2016
Дата публікації 14.07.2016 11:34:23
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Атомсервіс"
Юридична адреса* 55002 Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, вул Леніна, буд. №23
Керівник* Рєлін Євген Емілійович - Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс". Тел: 0513621553
E-mail* atom@kvant.mk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення подається для усуненя порушень вимог пункту 2 Розділу VI "Положення про порядок розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР від 03.12.2013р. "2826 (зі змінами), згідно до розпорядження №105-ПУ-1-Е Південно-Українського територіального управління НКЦПФР м. Одесса.

Шановний акціонер

Приватне акціонерне товариство  „Атомсервіс» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 8 квітня 2016 року о 10 годині у приміщенні виробничо адміністративного будинку ПрАТ „Атомсервіс” за адресою: вул. Леніна 25А,каб №8, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. Реєстрація учасників починається з 09 15  до  09 50 за тією ж адресою.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом  на 24 годину  04.04.2016р.

Порядок денний:   

  1. Про вибори голови та членів лічильної комісії.
  2. Про вибори голови та секретаря зборів.
  3. Звіт ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Про затвердження фінансової звітності ПрАТ„Атомсервіс” за 2015 р.
  5. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніх підприємств за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  7. Про розподіл прибутку, одержаного ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніми підприємствами у 2015 році.
  8. Про надання повноважень на здійснення значних правочинів генеральному директору.
  9. Про ліквідацію дочірнього підприємства "Сервіс"ПрАТ „Атомсервіс” .

Учасники зборів повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до законодавства та документ, що посвідчує особу представника. Ознайомиться з матеріалами, щодо порядку денного, та отримати додаткову інформацію, стосовно питань порядку денного можливо з 9 до 11 години кожного робочого дня  починаючи з 01.03.2016р. за адресою: вул. Леніна 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл.  тел. (05136) 5-54-08.

Адреса власного веб-сайту (веб-сторінка) : http://id2248.smida.gov.ua/                                                                                                              

Основні  показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника                         період

                                                        звітний               попередній

Усього активів                                    36201       30917

Основні засоби                                   4136           4411

Довгострокові фінансові інвестиції  24904   19944

Запаси                                                      58           47

Сумарна дебіторська заборгованість            633     5254

Грошові кошти та їх еквіваленти                    1614   1246

Нерозподілений прибуток                            35209    29981

Власний капітал                                      35916          30688

Статутний капітал                                       512        512

Довгострокові забов`язання                             -     -

Поточні з забов`язання                             285         229

Чистий прибуток (збиток)                     5484       5402

Середньорічна кількість акцій (шт)      17070    17070

Кількість власних акцій , викуплених протягом року (шт)   0    0

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    0    0

Чісельність працівників на кінець періоду ( осіб)                                       20     19  

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в друкованому органі (виданні) : "Бюллетень. Цінні папери України." № 41(4329) від 04 березня 2016 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс" Рєлін Євген Емілійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.07.2016
(дата)