Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2017
Дата публікації 10.03.2017 09:04:46
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Атомсервіс"
Юридична адреса* 55002 Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, вул Леніна, буд. №23
Керівник* Рєлін Євген Емілійович - Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс". Тел: 0513621553
E-mail* atom@kvant.mk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер

Приватне акціонерне товариство  „Атомсервіс» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2017 року о 10 годині у приміщенні виробничо адміністративного будинку ПрАТ „Атомсервіс” за адресою: проспект Незалежності 25А, каб.№8 м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. Реєстрація учасників починається з 09 15  до  09 50 за тією ж адресою.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом  на 24 годину  10.04.2017р.

Проект порядку денного:   

 1. Про вибори голови та членів лічильної комісії.
 2. Про вибори голови та секретаря зборів.
 3. Звіт ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Про затвердження фінансової звітності ПрАТ„Атомсервіс” за 2016 р.
 5. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніх підприємств за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Про розподіл прибутку, одержаного ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніми підприємствами у 2016 році.
 8. Про зміну адреси місцезнаходженняПрАТ "Атомсервіс".
 9. Про внесення змін та доповнень до статутуПрАТ „Атомсервіс” та затвердження його в новій редакції.
 10. Про внесення змін та доповнень доПоложення про Наглядову раду та затвердження його в новій редакції.
 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 12. Про вибори членів Наглядової ради.
 13. Про затвердження умов договору з членами Наглядової ради.
 14. Про припинення повноважень Ревізора.
 15. Про ліквідацію посади Ревізора та скасування Положення про Ревізора.
 16. Про затвердження ліквідаційного балансу ДП "Сервіс" ПрАТ "Атомсепрвіс".
 17. Про внесення змін та доповнень доПоложення про Загальні збори ПрАТ "Атомсервіс"та затвердження його в новій редакції .
 18. Про зміну адреси місцезнаходження дочірньогопідприємства телевізійних систем„Квант” ПрАТ „Атомсервіс”.
 19. Про внесення змін та доповнень до статуту дочірньогопідприємства телевізійних систем„Квант” ПрАТ „Атомсервіс” та затвердження його в новій редакції.
 20. Про внесення змін та доповненьдо статуту дочірньогопідприємства електричних мережПрАТ „Атомсервіс” та затвердження його в новій редакції.

Учасники зборів повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до законодавства та документ, що посвідчує особу представника. Ознайомиться з матеріалами щодо порядку денного та отримати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного можливо з 09 00до 11 00   години кожного робочого дня  починаючи з 14.03.2017р. за адресою: проспект Незалежності 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. Відповідальний працівник Маслова А.А.  т. (05136) 5-54-08.

Адреса власного    веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://id2248.smida.gov.ua/                          ПрАТ "Атомсервіс"

Основні  показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

  

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

Усього активів

39830

36174

Основні засоби

3846

4136

Довгострокові фінансові інвестиції

27348

24877

Запаси

41

58

Сумарна дебіторська заборгованість

918

633

Грошові кошти та їх еквіваленти

2796

1614

Нерозподілений прибуток

38639

35182

Власний капітал

39346

35889

Статутний капітал

512

512

Довгострокові зобов`язання

-

-

Поточні  зобов`язання

484

285

Чистий прибуток (збиток)

3713

5484

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17070

17070

Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

20

20

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.03.2017р.№47 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс" Рєлін Євген Емілійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2017
(дата)