Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2018
Дата публікації 19.03.2018 14:33:50
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Атомсервіс"
Юридична адреса* 55002 Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, проспект Незалежності буд 25 А
Керівник* Рєлін Євген Емілійович - Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс". Тел: 0513621553
E-mail* atom@kvant.mk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення загальних зборів

Шановний акціонер

Приватне акціонерне товариство  "Атомсервіс" повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 року о 10 годині у приміщенні виробничо адміністративного будинку ПрАТ „Атомсервіс” за адресою: проспект Незалежності 25А, каб.№8 м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. Реєстрація учасників починається з 09 15  до  09 50 за тією ж адресою. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом  на 24 годину  16.04.2018р.

Проект порядку денного:   

  1. Про вибори голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення: Головою лічильної комісії обрати Запорожець Тетяну Василівну (акціонер,  головний бухгалтер ПрАТ„Атомсервіс”);Членами комісії обрати: Конлон Олену Петрівну (заступника головного бухгалтера ПрАТ„Атомсервіс”) Маслову Ганну Олександрівну  ( економіста 2 к. ПрАТ«Атомсервіс»);Тиху Оксану Олексіївну (бухгалтера 1 к. ПрАТ «Атомсервіс»).

2. Про вибори голови та секретаря зборів.Проект рішення: Обрати головою зборів акціонера Лисицького Анатолія Олександровича, секретарем зборів обрати акціонера Калініну Віру Олексіївну.

3. Про затвердження фінансової звітності ПрАТ  „Атомсервіс” за 2017 рік.

Проект рішення: Фінансову звітність ПрАТ «Атомсервіс» за 2017 рік  затвердити.

4. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «Атомсервіс» за 2017 рік  затвердити.

5. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніх підприємств за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Генерального директора  про фінансово-господарську діяльність ПрАТ«Атомсервіс» та його дочірніх підприємств за 2017 рік» затвердити.

6. Про розподіл прибутку, одержаного ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніми підприємствами у 2017 році.

Проект рішення: затвердити  наступний порядок розподілу прибутку :

  1. Дочірньому підприємству телевізійних систем «Квант» до 01.06.2018 р. із нерозподіленого залишку прибутку станом на 31.12.2017 р.направити власнику корпоративних прав - ПрАТ«Атомсервіс»,грошові кошти в розмірі254 800,00 гривень.Залишок нерозподіленого прибутку, забезпечений грошовими коштами, у необхідному розмірі використати на розвиток підприємства, модернізацію та вдосконалення обладнання..
  2. Дочірньому підприємству електричних мереж до 01.06.2018 р. із нерозподіленого залишку прибутку станом на 31.12.2017 р. направити власнику корпоративних прав - ПрАТ «Атомсервіс», грошові кошти в розмірі 135 700 гривень.Залишок нерозподіленого прибутку, забезпечений грошовими коштами, у необхідному розмірі використати на розвиток підприємства.
  3. Власнику корпоративних прав – ПрАТ «Атомсервіс» -нерозподілений залишок прибутку, забезпеченийгрошовими коштами, та отримані від дочірніх підприємств кошти розподілити наступним чином :
  • частину прибутку в розмірі 512,1 тис.грн.направити на виплату дивідендів акціонерам.Згідно з вимогами статті 30Закону України «Про акціонерні товариства»дивіденди сплатити до 20.10.2018 року;
  • дивіденди виплатити згідно до " Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року N 391безпосередньо акціонерам шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі.
  • Наглядовій раді ПрАТ "Атомсервіс" виконати всідії передбаченіст.30 Закону України "Про акціонерні товариства" та "Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів" затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року N 391   щодо  виплати дивідендів акціонерам.
  • решту коштів у необхідному розмірі використати на ремонт та утримання основних засобів ПрАТ «Атомсервіс», а також на інші статті розвитку підприємства.

 7. Про внесення змін та доповнень до Статуту  ПрАТ „Атомсервіс” та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «Атомсервіс» виклавши його в новій редакції.   Уповноважити на підписання та нотаріальне посвідчення нової редакції Статуту  ПрАТ „Атомсервіс”  голову Загальних зборів Лисицького Анатолія Олександровича.

  8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПрАТ "Атомсервіс" та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПрАТ "Атомссервіс" та затвердити його в новій редакції.

  9. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори ПрАТ "Атомсервіс" та затвердження його в новій редакції .

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори ПрАТ "Атомсервіс" та затвердити його в новій редакції.

 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися  протягом не більш як одного року.

  Проект рішення: У відповідністі до Закону України «Про акціонерні товариства», виникла необхідність в попередньому наданні згоди на вчинення значних правочинів сукупною граничною вартістю 100000000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 коп.), які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства .

Адреса власного  веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також  інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://id2248.smida.gov.ua/

Учасники зборів повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до законодавства та документ, що посвідчує особу представника.  Ознайомиться з матеріалами, щодо порядку денного та отримати додаткову інформацію, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  можливо з 9 00до 16 00   години кожного робочого дня  починаючи з 20.03.2018р. включаючи  день проведення загальних зборів за адресою: проспект Незалежності 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. Посадова особа, відповідальна за порядок  ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс" Рєлін Євген Емілійович  (05136)2-15-53.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів  (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеною вище відповідною адресою та часом; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.); відповідальна особа надає матеріали для ознайомлення.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, неповноти даних, передбачених ст. 38 Закона України "Про акціонерні товариства".

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім ст.38 Закона України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

 Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Порядок участі та голосування на загальних зборах  за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у загальних зборах, оформленій відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.                                                                                                      

Основні  показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

Попередній

Усього активів  

38805

34940

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

4147

3846

Запаси 

89

41

Сумарна дебіторська заборгованість  

1507

880

Гроші та їх еквіваленти

2769

2796

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

37502

33749

Власний капітал 

38209

34456

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

512

512

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

596

596

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4256

3713

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

17070

17070

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

249,33

217,52

Станом на "28" лютого 2018 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів: загальна кількість простих іменних акцій Товариства  складає – 17070 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає -  13268  голосуючих акцій Товариства.

Повідомлення про проведення загальних не опубліковано у офіційному друкованому органі у зв’язку з тим що Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПрАТ "Атомсервіс" публікація повідомлення про проведення загальних зборів не передбачена.

 

Повідомлення затверджено Наглядовою радою ПрАТ "Атомсервіс" . Протокол № АО-18/2 від 15.03.2018р.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс" Рєлін Євген Емілійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2018
(дата)