Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс"       Рєлін Є.Е.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "АТОМСЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 55002 м.Южноукраїнськ Пр. Незалежності 25 А
4. Код за ЄДРПОУ 20880196
5. Міжміський код та телефон, факс (05136)55161, 55408 (05136)55161
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id2248.smida.ua в мережі Інтернет 07.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 06.07.2017 512100 01.08.2017 - 14.10.2017 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами ПрАТ "Атомсервіс" (далі - Товариство) рішення про виплату дивідендів:14.04.2017р. ; Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за рішенням Наглядової ради Товариства від 06.07.2017р. визначено 21.07.2017р. ; Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів Товариства: 512100 грн; Строк виплати дивідендів: початок 01.08.2017р. - кінець 14.10.2017р.; Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам;Порядок виплати дивідендів : виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.