Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Рєлін Є.Е.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "АТОМСЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 55002 Южноукраїнськ Проспект Незалежності 25 А
4. Код за ЄДРПОУ 20880196
5. Міжміський код та телефон, факс 0513655161 0513655161
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id2248.smida.gov.ua в мережі Інтернет 23.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2018 100000 38805 257.69875
Зміст інформації:
На загальних зборах акціонерів 20 квітня 2018 р. прийнято рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів сукупною граничною вартістю 100000000 грн., які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов`язан з фінансово-господарською діяльністю Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій - 13268 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 10815 шт. Кількіть голосуючих акцій, що проголосували "За" прийняття рішення - 10815 шт.