Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс"       Рєлін Є.Е.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.03.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "Атомсервіс"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 55002 Южноукраїнськ Леніна, 23
4. Код за ЄДРПОУ 20880196
5. Міжміський код та телефон, факс 05136 55408 (05136)21553
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.03.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 41 Газета "Бюлетень. Цінні папери України" 04.03.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 20880196.smida.gov.ua в мережі Інтернет 03.03.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 02.03.2016 фізична особа 43.0111 43.638
Зміст інформації:
02.03.2016р. ПрАТ "Атомсервіс" отримав від ПАТ "Національний депозитарій України "Перелік власників акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про скликання загальних зборів станом на 29.02.2016р. Згідно до цього Переліка пакет власника фізичної особи в загальній кількості акцій збільшився с 43,0111 % (7342 акції) до 43.,6380% ( 7449 акції), В голосуючий кількості акцій пакет збільшився с 66,8305% до 67,1505%. Кількість голосуючих акцій збільшилась с 10986 шт до 11093 шт