Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс"       Рєлін Є.Е.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "Атомсервіс"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 55002 м.Южноукраїнськ Леніна, 23
4. Код за ЄДРПОУ 20880196
5. Міжміський код та телефон, факс 0513655161 0513655161
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н Бюлетень. Цінни папери 13.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 20880196.smida.gov.ua в мережі Інтернет 11.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
08.04.2016року Загальні збори акціонерів прийняли рішення про ліквідацію у добровільному порядку дочірнього підприємтсва "Сервіс" ПрАТ "Атомсервіс". Місцезнаходження дочірнього підприємства: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, промисловий майданчик, 21. Причина ліквідації - у зв`язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здйснення господарських операцій. Дочірнє підприємтсво було створене для отримання прибутку шляхом здійснення виробничої та комерційної діяльності для забезпечення інтересів засновника.