Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Рєлін Є.Е.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Атомсервіс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 55002 м. Южноукраїнськ проспект Леніна, 23
4. Код за ЄДРПОУ 20880196
5. Міжміський код та телефон, факс 0513655161 0513655161
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id2248.smida.gov.ua в мережі Інтернет 18.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.04.2017 звільнено Голова Наглядової ради Лисицький Анатолій Олександрович д/н д/н
д/н
0.416
Зміст інформації:
Рішення про звільнення Голови Наглядової ради Лисицького Анатолія Олександровича прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Атомсервіс" 14.04.2017 р. у зв"язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,416%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 18.04.2014 р. - 14.04.2017 р. Згоду на розкриття паспортних данних посадова особа не надала.
14.04.2017 призначено Голова Наглядової ради Лисицький Анатолій Олександрович д/н д/н
д/н
0.416
Зміст інформації:
Рішення про призначення акціонера Лисицького Анатолія Олександровича на посаду Члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Атомсервіс" 14.04.2017 р. Рішенням Наглядової ради від 14.04.2017 р. Лисицький Анатолій Олександрович обран на посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,416%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: три роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Атомсервіс". Сгоду на розкриття паспортних данних посадова особа не надала.
14.04.2017 звільнено Член Наглядової ради Рєліна Алла Борисівна д/н д/н
д/н
9.871
Зміст інформації:
Рішення про звільнення Члена Наглядової ради Рєліної Алли Борисівни прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Атомсервіс" 14.04.2017 р. у зв"язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,871%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:18.04.2014 р. - 14.04.2017 р. Згоду на розкриття паспортних данних посадова особа не надала.
14.04.2017 призначено Член Наглядової ради Рєліна Алла Борисівна д/н д/н
д/н
9.871
Зміст інформації:
Рішення про призначення акціонера Рєліної Алли Борисівни на посаду Члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Атомсервіс" 14.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,871%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: три роки. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Члена наглядової ради ПрАТ "Атомсервіс". Згоду на розкриття паспортних данних посадова особа не надала.
14.04.2017 звільнено Член Наглядової ради Рєліна Ірина Євгенівна д/н д/н
д/н
9.848
Зміст інформації:
Рішення про звільнення Члена Наглядової ради Рєліної Ірини Євгенівни прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Атомсервіс" 14.04.2017 р.у зв"язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа Рєліна Ірина Євгенівна володіє часткою в статутному капіталі емiтента 9,848%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 18.04.2014 р. - 14.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних данних посадова особа не надала.
14.04.2017 призначено Член Наглядової ради Рєліна Ірина Євгенівна д/н д/н
д/н
9.848
Зміст інформації:
Рішення про призначення акціонера Рєліної Ірини Євгенівни на посаду Члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Атомсервіс" 14.04.2017 р. Посадова особа Рєліна Ірина Євгенівна володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,848%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: три роки. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "Атомсервіс", доцент кафедри міжнародної економіки та світових фінансів ДНУ О.Гончара. Згоду на розкриття паспортних данних посадова особа не надала.
14.04.2017 звільнено Ревізор акціонерного товариства Калініна Віра Олексіївна д/н д/н
д/н
0.012
Зміст інформації:
Рішення про звільнення Ревізора Калініної Віри Олексіївни прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Атомсервіс" 14.04.2017 р. у зв"язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа Калініна Віра Олексіївна володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,012%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 18.04.2014 р. - 14.04.2017 р. Замість звільненої особи нікого не призначено в зв"язку з ліквідацією посади Ревізора у акціонерному товаристві за рішенням Загальних зборів 14.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних данних посадова особа не надала.